שו"ת : האם מותר לקיים יחסים בראש השנה

עודכן ב: ינו 24


שאלה

שלום לכבוד לרב.

בשנה האחרונה יש לאשתי מחזור קצר עם דימומים ארוכים יחסית מה שברוב החודשים מצמצם את ימי הטהרה לפחות משבועיים, בין שבוע וחצי לשבועיים.

אשתי אמורה לטבול השבוע כך שימי ראש השנה יהיו חלק מימי הטהרה שלנו.

מובא בהלכה כי מלבד ליל טבילה אין לקיים יחסים בר"ה, ושאלתי היא האם ניתן להקל בזה כאשר ימי הטהרה שלנו הם קצרים בד"כ.

תודה


תשובה

שלום!

המנהג לא לקיים יחסי אישות בליל ראש השנה לא נזכר בשולחן ערוך או ברמ"א. הוא מובא ב"מגן אברהם" בשם השל"ה בסימן תקפ"א ס"ק ט"ו וזה לשונו:

ולכן אל ישמש בליל ר"ה אך אם הוא ליל טבילה חייב לקיים עונתו ויחזור ויטבול בשחרית (של"ה)
ובכ"ה כתב לא ישמש מטתו בשני הלילות אא"כ היתה טבילת מצוה שלא היתה יכולה לטבול קודם
לכן אז מותר ויחזור ויטבול בשחרית.

לשון המגן אברהם הוא "אל ישמש" כלומר אסור, אך מצד שני, איסור זה אינו קיים בליל הטבילה.

דין זה הובא גם במשנה ברורה שם ס"ק כ"ו בשם החיי אדם, אך בלשון יותר מרוככת:

יש מאחרונים שכתבו שנכון למנוע עצמו מלשמש מטתו בשני לילות של ר"ה אא"כ היתה ליל טבילה דאז חייב לקיים עונתו ויחזור ויטבול בשחרית. אכן אלו האנשים האוכלים לשובע בטנם או ח"ו שנכנס במחשבתו הרהור אשה יותר טוב שישמש מטתו מח"ו שיבא לידי עבירה ויחזור ויטבול בשחרית [ח"א].

לפי המשנה ברורה, מנהג זה הוא רק של 'חלק' מהאחרונים, והוא גם מסתייג ממנה לבסוף באומרו שאם מנהג זה יוביל להרהור עבירה, עדיף לשמש.

לעומתם, כתב היעב"ץ בסידור 'בית יעקב', בסדר ליל ראש השנה עמ' שכ"א ע"ב, ס"ק ט' את הדברים הבאים:

יש מחמירים לגזור פרישות דרך ארץ ביום טוב הגדול הזה שנפקדו בו העקרות הצדקניות, ולא ידעתי מנא ליה.
גם בדברי האריז"ל לא מצינו כן. על כל פנים בליל טבילה ודאי שאסור למנוע.

בדבריו משמע שהוא מסתייג מהמנהג מכל וכל, ואף מעיר בציניות שבליל ראש השנה דווקא נפקדו העקרות הצדקניות, ולכן אדרבה, אולי זה דווקא סגולה לשמש בליל זה.

לכן, הלכה למעשה בתשובה לשאלתך. אני סובר שכיון שהמ"ב והיעב"ץ נשמע שהם מסתייגים ממנהג הפרושים, ולכן יש להחשיב את המצב שלכם של מחזור קצר לשימוש בליל טבילה שלפי דעת כולם אסור להחמיר בכך. ועל כן מותר לכם לשמש, ולשם מעלה נוספת של טהרה, אם תוכל לטבול בבוקר שלמחרת לפני התפילה, אפשר לטבול לשם טהרה נוספת.

בברכת כתיבה וחתימה טובה

תוכלו להפנות לרב שאלות בקישור זה, והוא ישתדל לתת לכם מענה בהקדם.

#הרבאברהםשמואל #שות #סוכה #יעבץ #ראשהשנה #לילטבילה #מגןאברהם #השל #השלה

הסדרה הטבעית של ואהבתם

 

לחיזוק החשק

והתפקודיות

המינית

בקרוב יהיו כאן פוסטים ששווה לחכות להם!
שווה להמשיך ולעקוב...

הרשמו וקבלו אחת לחודש את הירחון עם המאמרים החדשים